Vihreiden metsäpolitiikasta

Julkaistu 29.2.2023 maakuntalehti Karjalaisessa

Jyrki Utriaisen vaalianalyysissä (26.2.) suomittiin kovin sanoin vihreiden metsäpolitiikkaa. Utriainen ei ehkä ole tutustunut vihreiden ohjelmiin, joissa nimenomaan korostetaan metsänomistajien valinnan mahdollisuuksia. Niiden tarpeellisuudesta on puhuttu myös metsäalalla ainakin viimeiset 20 vuotta.

Noin joka viides metsänomistajista on sitä mieltä, että yksityismetsien monimuotoisuutta tulisi lisätä. Tämän lisäksi jopa lähes puolet metsänomistajista on kiinnostunut hiilinielumarkkinoista sekä luonnonarvokaupasta. Tällaisia palveluita ei kuitenkaan ole laajassa mittakaavassa tarjolla metsänomistajille, joten niiden kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää.

Vihreiden uudessa elinkeinopoliittisessa ohjelmassa linjataan taloudellisista kannusteista hiilinielujen ja -varastojen lisäämiseksi sekä suomalaisen luonnon pelastamiseksi. Jos metsänomistajat saisivat tuloa metsiensä sitomasta hiilestä päästökauppahintojen perusteella, olisivat ne suuremmat kuin metsänomistajien puun myynnistä teollisuuden käyttöön saatava tulo.

Vapaaehtoisille hiilimarkkinoille tarvitaan selkeät pelisäännöt, jotta toimet ovat aidosti ilmaston kannalta positiivisia ja todennettavia. Ympäristö- sekä maa- ja metsätalousministeriö julkaisivat tähän liittyen ohjeita ja hyviä käytäntöjä.

Hiilimarkkinoiden lisäksi tarvitaan markkinaehtoisia ratkaisuja myös luontoarvoista huolehtimiseen. MTK on kehittänyt palvelua, missä luontoarvojen ostaja ja myyjät kohtaavat. Tätä tulisi kehittää laajemminkin. Yksi tapa voisi olla, että yksityiset metsänomistajat voisivat vaihtaa arvokkaita luontokohteitaan valtion talousmetsiin. Tähän on myös metsänomistajien keskuudessa jonkun verran kiinnostusta.

Vastakkainasettelu ei auta ketään. On kuitenkin tunnistettava, että Suomen metsien kasvu on hidastunut. Viime vuosien hakkuutaso ei siis ole edes puuntuotannon eli talouden kannalta kestävää. Tarvitaankin ratkaisuja, jotka auttavat meitä pitämään huolta Suomen arvokkaasta metsäluonnosta.